ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Năm 2022

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Thời gian tổ chức

07 giờ 30 phút ngày 10/01/2022

Hình thức tổ chức

Trực tuyến

Địa điểm điều hành

Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thành phần và điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng (13/12/2021) có quyền tham dự Đại hội.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời họp hoặc theo mẫu được đăng tải trên Website của Công ty.

Nội dung chương trình Đại hội dự kiến

Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Thông qua Tờ trình nhân sự thành viên HĐQT;

Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trực tuyến/thông qua ủy quyền bằng cách gửi bản chụp/scan Thư mời tham dự/Giấy ủy quyền tới địa chỉ email: investor@cts.vn trước 16h00 ngày 07/01/2022 và gửi bản gốc Thư mời tham dự/Giấy ủy quyền qua đường bưu điện chậm nhất trước ngày tổ chức Đại hội (10/01/2022) theo địa chỉ:

Lưu ý

Nhằm thực hiện chủ trương phòng chống dịch Covid-19 của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VietinBank Securities không tổ chức đón tiếp cổ đông tại đại điểm nêu trên. Quý cổ đông vui lòng tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên trong trường hợp có sự thay đổi về thười gian tổ chức ĐHĐCĐ theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VietinBank Securities sẽ thông báo, đăng tải thông tin về thời gian địa điểm, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trên website: www.cts.vn (mục Quan hệ cổ đông), website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và trên một số  phương tiện thông tin đại chúng, Những thông báo đó sẽ thay cho Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (điều chỉnh)

Tài liệu kèm theo

Tài liệu chính thức

Biên bản nghị quyết

Hướng dẫn đăng nhập Đại hội

1. Nhấn vào link đăng nhập dưới đây

2. Làm theo hướng dẫn

Tạo lập cơ hội thành công cho khách hàng, cổ đông và nhân viên, đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Email